Rotator3 – Recent Cases Page 3 (VIET)

2023-10-04 -Ông Chen- Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2023-10-05- Bà Lin – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2023-10-09 – Bà Wang – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2023-10-16 – Ông Zhang – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

Rotator3 – Recent Cases Page 1 (VIET)

2023-09-18 Ông Zhai — Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2023-09-18 Bà Dai — Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2023-09-18 Ông  Chen — Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2023-09-18 Bà Chen — Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

 

Rotator3 – Recent Cases Page 2 (VIET)

2023-09-21 Bà Bui — Visa tay nghề độc lập

2023-09-22 Bà Liang — visa bảo lãnh cha mẹ (visa 143)

2023-09-15 Bà Qian — Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2023-10-03  Ông Dong– Thị thực tài năng toàn cầu

 

Rotator2 – Recent Cases Page 3 (CHN)

2023 年10月4日 – 陈先生- 888C 重大投资(永居)签证

2023 年10月5日 – 林女士- 888A 商业创新(永居)签证

2023 年10月9日 – 王女士- 888A 商业创新(永居)签证

2023 年10月16日 – 张先生- 888A 商业创新(永居)签证

Rotator2 – Recent Cases Page 2 (CHN)

2023 年9月21日 – B女士- 189 独立技术移民

2023 年9月22日 – 梁女士 – 143 父母付费移民 (永居)

2023 年9月25日 – 钱女士 – 888A 商业创新(永居)签证

2023 年10月3日 – 董先生 – 858全球精英计划

Rotator2 – Recent Cases Page 1 (CHN)

2023年9月18日 – 翟先生- 888C 重大投资(永居)签证

2023年9月18日 – 戴女士- 888C 重大投资(永居)签证

2023年9月18日 – 陈先生- 888C 重大投资(永居)签证

2023年9月19日 – 陈女士- 188A 商业创新(临居)签证

Rotator1 – Recent Cases Page 3 (ENG)

2023-10-04 Mr. Chen – 888C Significant Investor ( Permanent)

2023-10-05 Mrs. Lin – 888A Business Innovation ( Permanent)

2023-10-09 Mr. Wang – 888A Business Innovation ( Permanent)

2023-10-16 Mr. Zhang – 888A Business Innovation ( Permanent)

 

 

Rotator1 – Recent Cases Page 2 (ENG)

2023-09-21 Mrs. Bui- 189 Skilled independent Visa

2023-09-22 Mrs. Liang – 143 Contributory Parent (Permanent)

2023-09-25 Mrs. Qian – 888A Business Innovation ( Permanent)

2023-10-03 Mr. Dong – Global Talent visa

 

Rotator1 – Recent Cases Page 1 (ENG)

2023-09-18 Mr. Zhai – 888C Significant Investor ( Permanent)

2023-09-18 Mrs. Dai – 888C Significant Investor ( Permanent)

2023-09-18 Mr. Chen – 888C Significant Investor ( Permanent)

2023-09-19 Mrs. Chen – 888A Business Innovation ( Permanent)

Test Cases – Page 5

9/12/2014 Mr L 820 partner visa
17/12/2014 Mr Ji 457 working visa
19/12/2014 Ms Liu 186 employer nomination