Rotator3 – Recent Cases Page 3 (VIET)

2021-04-07 -Ông Li – Visa bảo lãnh vợ chồng (visa 801)

2021-04-08- Ông Lai – Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới (visa tạm trú)

2021-04-09 – Ông Deng – Visa 132 – Diện doanh nhân tài năng

2021-04-09 – Ông Zhao – Visa bảo lãnh vợ chồng (visa 820)

Rotator3 – Recent Cases Page 1 (VIET)

2021-4-10 Bà Luo Visa bảo lãnh vợ chồng (visa 820)

2021-4-12 Ông Fu Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới (visa tạm trú)

2021-4-14 Ông  Chen Visa 132 – Diện doanh nhân tài năng

2021-4-14 Ông Li Visa bảo lãnh vợ chồng (visa 820)

Rotator3 – Recent Cases Page 2 (VIET)

2021-03-29 Ông Sun Visa 188B – Diện đầu tư (visa tạm trú)

2021-03-30  Ông Lin Visa 132 – Diện doanh nhân tài năng (giai đoạn theo dõi)

2021-04-01 Bà Ni Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2021-04-06 Bà Castillon Visa tay nghề có công ty bảo lãnh

Rotator2 – Recent Cases Page 3 (CHN)

2021 年4月7日 – 李先生- 801 配偶签证

2021 年4月8日 – 赖先生  – 188A 商业创新(临居)签证

2021 年4月9日 – 邓先生 – 132商业天才签证

2021 年4月9日 –  赵先生  – 820 配偶签证

Rotator2 – Recent Cases Page 2 (CHN)

2021 年4月10日 – 罗女士  – 820 配偶签证

2021 年4月12日 – 付先生 – 188A 商业创新(临居)签证

2021 年4月14日 – 陈先生 – 132商业天才签证

2021 年4月14日- 李先生- 820 配偶签证

Rotator2 – Recent Cases Page 1 (CHN)

2021 年03月29日 – 孙先生 – 188B 商业投资(临居)签证

2021 年03月30日 – 林先生 – 132 商业天才签证监管期

2021 年04月01日 – 倪女士 – 888C 重大投资(永居)签证

2021 年04月06日 – Castillon 女士 – 186 雇主担保工作签证 (永居)

Rotator1 – Recent Cases Page 3 (ENG)

2021-4-07 Mr. Li Partner (subclass 801)

2021-4-08 Mr. Lai 188A Business Innovation ( Provisional)

2021-4-09 Mr. Deng 132 Business Talent Visa

2021-4-09 Mr. Zhao Partner (subclass 820)

 

Rotator1 – Recent Cases Page 2 (ENG)

2021-4-10 Mrs. Luo Partner (subclass 820)

2021-4-12 Mr. Fu 188A Business Innovation ( Provisional)

2021-4-14 Mr. Chen 132 Business Talent Visa

2021-4-14 Mr. Li Partner (subclass 820)

 

Rotator1 – Recent Cases Page 1 (ENG)

2021-03-29 Mr. Sun 188B Business Investor ( Provisional)

2021-03-30 Mr. Lin 132 Business Talent Visa Monitoring

2021-04-01 Mrs. Ni 888C Significant Investor ( Permanent)

2021-04-06 Mrs. Castillon 186 Employer Nomination Scheme (Permanent)

Test Cases – Page 5

9/12/2014 Mr L 820 partner visa
17/12/2014 Mr Ji 457 working visa
19/12/2014 Ms Liu 186 employer nomination