Rotator3 – Recent Cases Page 3 (VIET)

2021-04-16 -Ông Chamveka – Visa bảo lãnh vợ chồng (visa 309)

2021-04-20- Ông Mou – 188c visa đầu tư trọng yếu (thêm thời gian ân hạn)

2021-04-20 – Ông Wang – Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới (visa tạm trú)

2021-04-20 – Ông Xu – visa thường trú nhân quay về (visa 155)

Rotator3 – Recent Cases Page 1 (VIET)

2021-04-20 Ông Zhou Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới (visa tạm trú)

2021-04-22 Bà Xia Visa 188C – Diện đầu tư trọng yếu (visa tạm trú)

2021-04-23 Bà Sheng Visa du lịch – visa 600 (nộp tại Úc)

2021-04-27 Bà Wu Visa du lịch – visa 600 (nộp tại Úc)

Rotator3 – Recent Cases Page 2 (VIET)

2021-4-28 Ông Han Visa tay nghề (dành cho các ngành nghề thiếu hụt)

2021-4-29 Ông Gou Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới (visa tạm trú)

2021-4-29 Bà Xiao Visa du lịch – visa 600 (nộp tại Úc)

2021-4-29 Ông Chen Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới (visa tạm trú)

Rotator2 – Recent Cases Page 3 (CHN)

2021 年4月16日 – C 先生- 309 配偶签证

2021 年4月20日 – 牟先生  – 188C 重大投资(临居)签证

2021 年4月20日 – 王先生 – 188A 商业创新(临居)签证

2021 年4月20日 –  徐先生  – 155 居民返还签证 (永居)

Rotator2 – Recent Cases Page 2 (CHN)

2021 年4月28日 – 韩先生  – 482 雇主担保工作签证 (临居)

2021 年4月29日 – 苟先生 – 188A 商业创新(临居)签证

2021 年4月29日 -肖女士 – 600 签证 (境内)

2021 年4月29日- 陈先生- 188A 商业创新(临居)签证

Rotator2 – Recent Cases Page 1 (CHN)

2021 年04月20日 – 周先生 – 188A 商业创新(临居)签证

2021 年04月22日 – 夏女士 – 188C 重大投资(临居)签证

2021 年04月23日 – 生女士 – 600 签证 (境内)

2021 年04月27日 – 吴女士 – 600 签证 (境内)

Rotator1 – Recent Cases Page 3 (ENG)

2021-4-16 Mr. Chamveka Partner Visa (subclass 309)

2021-4-20 Mr. Mou 188C Significant Investor (Provisional)

2021-4-20 Mr. Wang 188A Business Innovation ( Provisional)

2021-4-20 Mr. Xu 155 Resident Return Visa (Permanent)

 

Rotator1 – Recent Cases Page 2 (ENG)

2021-4-20 Mr. Zhou 188A Business Innovation ( Provisional)

2021-4-22 Mrs.Xia 188C Significant Investor (Provisional)

2021-4-23 Mrs. Sheng Visitor Visa (subclass 600)

2021-4-27 Mrs.Wu Visitor Visa (subclass 600)

 

Rotator1 – Recent Cases Page 1 (ENG)

2021-04-28 Mr. Han 482 Temporary Skill Shortage Visa

2021-04-29 Mr. Gou 188A Business Innovation ( Provisional)

2021-04-29 Mrs. Xiao Visitor Visa (subclass 600)

2021-04-29 Mr. Chen 188A Business Innovation ( Provisional)

Test Cases – Page 5

9/12/2014 Mr L 820 partner visa
17/12/2014 Mr Ji 457 working visa
19/12/2014 Ms Liu 186 employer nomination