Rotator3 – Recent Cases Page 3 (VIET)

2024-2-28 -Bà Chen – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-3-1- Bà Liu – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-3-7 –  Ông Xie – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-3-14 – Bà Lam – Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

Rotator3 – Recent Cases Page 1 (VIET)

2024-1-23 Bà Huang – Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-1-29 Ông Zhu – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-1-29 Bà Bai – Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-2  Bà Li – Visa 888A – Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

 

Rotator3 – Recent Cases Page 2 (VIET)

2024-2-15 Bà Jin – Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-19 Bà Zhuang – Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-23 Ông Hu – Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-23  Bà Li – Visa 888C – Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

 

Rotator2 – Recent Cases Page 3 (CHN)

2024 年2月28日 – 陈女士 – 888A 商业创新(永居)签证

2024 年3月1日 – 刘女士 – 888A 商业创新(永居)签证

2024 年3月7日 – 解先生 – 888A 商业创新(永居)签证

2024 年3月14日 – Lam 女士 – 888C 重大投资(永居)签证

Rotator2 – Recent Cases Page 2 (CHN)

2024 年2月15日 – 金女士- 888C 重大投资(永居)签证

2024 年2月19日 – 庄女士 – 888C 重大投资(永居)签证

2024 年2月23日 – 胡先生 – 888C 重大投资(永居)签证

2024 年2月23日 – 李女士 – 888C 重大投资(永居)签证

Rotator2 – Recent Cases Page 1 (CHN)

2024年1月23日 – 黄女士 – 888C 重大投资(永居)签证

2024年1月29日 – 朱先生 – 888A 商业创新(永居)签证

2024年1月29日 – 白女士 – 888C 重大投资(永居)签证

2024年2月2日 – 李女士 – 888A 商业创新(永居)签证

Rotator1 – Recent Cases Page 3 (ENG)

2024-2-28 Mrs. Chen – 888A Business Innovation ( Permanent)

2024-3-1 Mrs. Liu – 888A Business Innovation ( Permanent)

2024-3-7 Mr. Xie – 888A Business Innovation ( Permanent)

2024-3-14 Mrs. Lam – 888C Significant Investor ( Permanent)

 

 

Rotator1 – Recent Cases Page 2 (ENG)

2024-2-15 Mrs. Jin – 888C Significant Investor ( Permanent)

2024-2-19 Mrs. Zhuang – 888C Significant Investor ( Permanent)

2024-2-23 Mr. Hu – 888C Significant Investor ( Permanent)

2024-2-23 Mrs. Li – 888C Significant Investor ( Permanent)

 

Rotator1 – Recent Cases Page 1 (ENG)

2024-1-23 Mrs. Huang – 888C Significant Investor ( Permanent)

2024-1-29 Mr. Zhu – 888A Business Innovation ( Permanent)

2024-1-29 Mrs. Bai – 888C Significant Investor ( Permanent)

2024-2-2 Mrs. Li – 888A Business Innovation ( Permanent)

Test Cases – Page 5

9/12/2014 Mr L 820 partner visa
17/12/2014 Mr Ji 457 working visa
19/12/2014 Ms Liu 186 employer nomination